Shitoryu Karatedo Kihon Katas - Juni no Kata I

Shitoryu Karatedo Kihon Kata - Juni no Kata II